Pro zobrazení produktů je nutné být zaregistrovaný Registrovat zde

Expod - Blueberry Ice 20 mg

Pouze pro přihlášené

Naprostá klasika - nejoblíbenější - borůvka  

Detailní informace

Detailní popis produktu

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301+H311; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
  • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • H301+H311 - Toxický při požití nebo při styku s kůží.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P405 - Skladujte uzamčené.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Doplňkové parametry

Kategorie: Expod
Počet potahů: Až 500
Obsah nikotinu: 20mg/ml
Kapacita baterie: 400mAh
Hmotnost: 0.036 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: